IMPROVED voor minder watergebruik

 IMPROVED voor minder watergebruik

Status: uitvoering.

Planning: oktober 2018 t/m april 2019 onderzoeksunit bij Dow.

Betrokken partijen: Dow, Universiteit Gent, HZ University of Applied Sciences, waterbedrijf Evides Industriewater, BASF, Yara.

Subsidie: Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.


Dow Terneuzen gebruikt ongeveer 60.000 m³ zoetwater per dag. Dit wordt al voor 75% verkregen via het gebruik en hergebruik van lokale waterstromen (zie project Hergebruik afvalwater Terneuzen). Ons doel is om in 2025 de primaire bron voor drinkwater (de Biesbosch) niet meer nodig te hebben door alleen gebruik te maken van lokale waterstromen. Dow werkt hiervoor samen in verschillende onderzoeksprojecten. Eén daarvan is het project IMPROVED, waarbij Dow en partners nieuwe waterzuiveringstechnieken onderzoeken.


In het project IMPROVED onderzoeken we de meest efficiënte manier voor het zuiveren van lokale waterstromen. Door het ontwikkelen en bouwen van een mobiele onderzoeksunit kunnen verschillende waterzuiveringstechnieken naast elkaar getest worden. Daarnaast analyseren we wat de invloed van het gezuiverde water is op de pijpleidingen. In hoeverre krijgen die last van corrosie of bio-filmvorming bij water van verschillende kwaliteit? Tijdens het onderzoek kijken we ook naar de invloed van restverontreinigingen als het gezuiverde water gebruikt wordt als voedingswater voor stoomketels of koeltorens. Op deze manier bepalen we aan welke kwaliteit het water minimaal moet voldoen voor een bepaald proces. Het onderzoek wordt geleid door de Universiteit Gent. Zij ontwikkelden, in samenwerking met de partners, ook de onderzoeksunit.


De mobiele onderzoeksunit stond in 2017 bij Yara in Sluiskil en sinds begin 2018 bij BASF in Antwerpen op het terrein. Bij Yara zijn vooral condensaatstromen verontreinigd met stikstofverbindingen, getest met als doel die stromen geschikt te maken voor hergebruik. En met succes! Momenteel kijkt men of dit opgeschaald kan worden naar een grootschalige toepassing. Bij BASF onderzoeken ze in welke mate de samenstelling van oppervlaktewater (uit de Biesbosch) invloed heeft op de prestaties van verschillende zuiveringstechnieken. En vanaf oktober 2018 staat de onderzoeksunit bij Dow Terneuzen op de site bij Power & Utilities. Hier testen we hoe we licht verontreinigde condensaatstromen (met koolstof en stikstofhoudende resten) efficiënt kunnen behandelen voor direct hergebruik. Daarnaast willen we graag zien wat de effecten van deze verontreinigingen zijn wanneer we dit water gebruiken in onze processen. Het totale budget voor het project is 4,6 miljoen euro. Hiervan wordt ruim de helft gefinancierd door Interreg en lokale overheden. Dow dacht mee over het ontwerp en de bouw van de unit en faciliteert de testen op het Dow-terrein.

 

Met dit project draagt Dow bij aan het verder sluiten van de waterkringloop. Met de juiste zuiveringstechnieken kunnen we diverse alternatieve waterbronnen geschikt maken voor hergebruik. Zo hebben we minder zoetwater nodig voor de productieprocessen. Daarnaast stelt Dow de site en een aantal relevante waterstromen ter beschikking om onderzoeken uit te voeren. Binnen het project wordt veel waardevolle kennis opgedaan met betrekking tot het inrichten en succesvol laten werken van de multifunctionele testunit. De onderzoeksinstituten waarmee we samenwerken, spelen daarnaast een leidende rol in het verzamelen en interpreteren van relevante data. De testcases van Yara, BASF en Dow vullen elkaar goed aan. Zo kunnen wij ook van elkaars onderzoeksresultaten profiteren. Na afloop van IMPROVED blijft de testunit beschikbaar voor gebruik in nieuwe of te verbeteren industriële toepassingen, wanneer die zich bij bestaande of nieuwe partners aandienen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland en de Provincie Zeeland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland en de acht provincies in de grensstreek. Kijk voor meer informatie over het IMPROVED project op www.improvedwater.eu.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Waterverbruik
  • Stoomverbruik