Rietvelden voorzuiveren brak en behandeld afvalwater

 Rietvelden voorzuiveren brak en behandeld afvalwater

Status: onderzoek.

Planning: aanleg van het demo-rietveld start in het eerste kwartaal van 2019.

Betrokken partijen: Dow, Evides Industriewater, waterschap Scheldestromen, Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland.

Dow wil wereldwijd de (zoet)waterinname reduceren met twintig procent ten opzichte van 2015. Omdat Dow Terneuzen in een gebied opereert waarin zoetwater schaars is, scherpten we deze doelstelling aan. Vanaf 2025 wil Dow Terneuzen géén gebruik meer maken van zoetwater dat nu wordt aangevoerd vanuit de Biesbosch. Dit is immers de voornaamste bron van drinkwater voor Zuidwest-Nederland. Dow initieerde het project Water 2025 om diverse waterinitiatieven, -technologieën en samenwerkingen op te zoeken, te verbreden en te starten. Afgelopen jaren is er met verschillende partners al veel gedaan op het gebied van (zoet)water. Een baanbrekend voorbeeld daarvan is het project Hergebruik afvalwater gemeente Terneuzen.

In 2017 onderzocht Dow de mogelijkheden om natuurlijke waterzuiveringstechnieken toe te passen als voorbehandeling van diverse brakwaterstromen. Denk aan afstromend polderwater, maar ook aan behandeld afvalwater. Een voorbeeld van zo’n zuiveringstechniek is een daarvoor speciaal aangelegd rietveld. De verschillende bodemsoorten en plantengroei op het veld filteren als het ware het water. Deze zuiveringsmethode dient voor biologische stabilisatie en verwijdert voedingsstoffen en zwevende delen uit het water. Echter is dit niet voldoende om het water direct geschikt te maken voor hergebruik. Na de voorbehandeling op de velden, start de nabehandeling met diverse andere technieken. Afhankelijk van de gewenste eindkwaliteit worden verschillende methodes ingezet, zoals ultrafiltratie membranen voor het verwijderen van onopgeloste stoffen, adsorptiematerialen om organische stoffen te vangen, en omgekeerde osmose membranen om de zoutdeeltjes uit het water te halen.

Dow heeft samen met Evides het plan opgevat om in 2019 een rietveld aan te leggen naast de site in Terneuzen, tussen Evides en Elsta in. We starten dan met het testen van de apparatuur, zodat we in 2020/2021 kunnen beginnen met de echte testen. De pilot moet leiden tot het ontwerp van een grootschalige installatie.

Dit project draagt bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Waterverbruik
  • Lozing van afvalwater