Samenwerken aan energietransitie

 Samenwerken aan energietransitie
Status: uitvoering.
Planning: doelstellingen moeten behaald zijn tussen 2020 en 2050.

Dow Terneuzen is een energie-intensief bedrijf dat naast hernieuwbare energie, nu nog voornamelijk gebruikmaakt van fossiele grondstoffen. Vanwege onze ambitie gekoppeld aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en nieuwe wet- en regelgeving, zoeken wij continu naar manieren om energie te besparen, emissies te verminderen en duurzame energiebronnen in te zetten. Cruciaal daarin zijn onderzoek en ontwikkeling binnen de eigen Research & Development afdeling en in verschillende samenwerkingsverbanden.

Klimaatakkoord en klimaatwet

Dow onderschrijft het internationale Klimaatakkoord van Parijs 2020-2050, waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het akkoord is uniek omdat zoveel landen de noodzaak inzien om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot in 2050 met 80% te hebben verminderd. Ook Nederland heeft strenge doelstellingen geformuleerd in een nieuwe klimaatwet om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. In 2050 moet de CO₂-uitstoot 95% lager liggen ten opzichte van 1990. Om dat te kunnen bereiken, streeft de Nederlandse regering naar 49% minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Dit vraagt om een baanbrekende transitie: grote doorbraken en innovaties waardoor we kunnen overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en rest- en afvalstromen gaan hergebruiken in een circulaire economie.

Onze doelstellingen

Het reduceren van de CO2-uitstoot is, mede vanwege de nieuwe wet- en regelgeving, een belangrijk onderdeel van Dow’s bedrijfsvoering. Voor ons ligt hierin de uitdaging om te voldoen aan deze regels en tegelijk een internationale concurrentiepositie te behouden. We hebben zelf ook een aantal energiedoelstellingen geformuleerd. In 2050 willen we voor 95% CO2-neutraal zijn, wordt 95% van alle grondstoffen gebruikt in producten en is minimaal 50% van de grondstoffen die we gebruiken circulair (herbruikbaar). De focus van Dow Terneuzen ligt vooral op het voorkomen van CO2-uitstoot door bijvoorbeeld de elektrificatie van de krakers. En als er toch CO2-uitstoot is, het mogelijk afvangen en hergebruiken ervan, ook wel Carbon Capture and Usage (CCU) genoemd. Daarnaast werkt Dow aan energie-innovaties. Projecten waardoor we niet alleen in ons eigen proces, maar ook in samenwerking met andere partijen grote stappen kunnen maken. Sinds 1990 zijn wij erin geslaagd om de uitstoot van CO2 te verminderen met ruim 22% terwijl de productie is toegenomen met 10%.

Smart Delta Resources 

Dow zoekt niet alleen binnen de eigen organisatie naar manieren om energie te besparen, maar ook daarbuiten. Een belangrijk initiatief van Dow is het Smart Delta Resources (SDR) platform. Elf grondstof- en energie-intensieve bedrijven kijken met ondersteuning van Provincie Zeeland, Economische Impuls en North Sea Ports, naar slimme manieren om met grond-, afval- en reststoffen om te gaan. Aanleiding voor de in 2013 ontstane samenwerking, was de concurrentiekracht van de industrie te vergroten, maar op termijn draagt het platform ook bij aan het verduurzamen van processen. Met de aangesloten bedrijven zijn verschillende projecten geïnventariseerd waarmee we gezamenlijk kunnen bijdragen aan de energietransitie. De focus van de SDR-partijen richt zich momenteel op het uitwerken van deze projecten tot concrete businesscases. Begin 2018 hebben we een gezamenlijke roadmap 2050 ontwikkeld waarin de transitiepaden zijn gedefinieerd waarlangs de deelnemende bedrijven tot een CO2-neutrale productie kunnen komen. Diverse projecten van Dow dragen hieraan bij, zoals Stoom hergebruiken, Waterstofuitwisseling met Yara en Steel to Chemicals.

Al deze maatregelen hebben als doel om de emissies binnen Dow en in de regio zo ver mogelijk te reduceren, te hergebruiken en waar mogelijk helemaal te voorkomen.

Deze projecten dragen bij aan verbetering van de volgende milieuaspecten:

  • Energieverbruik
  • Grondstoffenverbruik
  • Emissie van CO2